Trivselreglerna är till för allas trevnad!

Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi huset där vi bor och tillsammans bidrar vi till att göra vårt boende ännu trivsammare. Genom att följa trivselreglerna kan såväl gammal som ung bidra till den fina grannsämjan i vår förening och förebygga onödiga kostnader.

Allmän hänsyn

 • Alla medlemmar och hyresgäster ska visa hänsyn och inte störa grannar med ljud, otrevligt bemötande, hot eller agera på annat sätt som kan verka störande för omgivningen
 • Alla medlemmar är skyldiga att känna till innehållet och följa föreningens stadgar samt trivselregler. Medlemmar ansvarar också för att familjemedlemmar, gäster, inneboende och hantverkare följer dessa. Detta gäller tillika vid uthyrning i andra hand.

Ljudnivå

 • Ljudmässig hänsyn gäller givetvis alla dagar, dygnet runt, men det är särskilt viktig att beakta mellan kl. 22.00 – 07.00 då “största möjliga tystnad” ska iakttas.
 • Observera att borrning, spikning och liknande ska ske vardagar mellan 07.00- 19.00 eller helger mellan 09.00-19.00
 • Om du blir störd så kontakta i första hand den som stör. Om du inte kan nå den ansvarige medlemmen eller om upprepad störning sker, kontakta styrelsen och indikera vilken medlem som stör. **Om det behövs omedelbar åtgärd kontakta störningsjour.*
 • Informera gärna dina grannar i god tid före aktiviteter som kan störa. Det kan gälla reparationsarbeten, fest i lägenheten eller aktiviteter på våra gemensamma områden.

Balkonger och uteplatser

 • Tänk på när och hur du grillar för att visa hänsyn för omgivningen. Endast grillning med elektrisk grill är tillåten på balkonger. På uteplatser i markplan är även grillning med gasol tillåten. Grillning med kolgrill är inte tillåtet
 • Av säkerhetsskäl får inga föremål hänga eller sticka ut från  balkongräcket, exempelvis blomlådor, tvätt och flaggor
 • Det är inte tillåtet att montera permanenta resliga konstruktioner, så som partytält, pool eller liknande på balkongen eller uteplatsen.  
 • Växter får inte planteras på föreningens allmänna ytor
 • Det är inte tillåtet att avfyra raketer eller smällare från föreningens allmänna ytor, balkonger eller uteplatser.

Allmänna utrymmen

Soprum & avfallshantering

 • Soprum är endast avsett för hushållsavfall. Annat avfall, till exempel elektronik, större kartonger, möbler samt farligt avfall får absolut inte slängas i soprummet. Detta ska transporteras av medlemmen till återvinningscentral
 • Hushållsavfallet ska sorteras och slängas i angivet sopkärl. Följ anvisningarna på sopkärlen
 • Om du är osäker kring avfallshanteringen ta kontakt med styrelsen och/eller Jönköpings kommun.

Trapphus & förråd

 • Det är förbjudet att förvara föremål, t.ex. skoställ, pulkor, cyklar, barnvagnar, soppåsar i trapphusen, då det är en direkt brand- och utrymningsrisk
 • Lägenhetsförråden ska hållas låsta och inga föremål får förvaras utanför förråden eller i källargångarna. Brandfarligt material (t.ex. bensin, gasol) får ej förvaras i förråden
 • De gemensamma förråden i källargångarna är endast för kortidsförvaring av barn-och cykelvagnar
 • I samtliga invändiga gemensamma utrymmen gäller rökförbud. Om rökning sker utomhus (även balkong och uteplats) se till att röken inte stör andra boende och lämna inte fimpar på marken.

Nycklar & säkerhet

 • Taggar används för att nå samtliga allmänna utrymmen
 • Vid förlust av tagg eller nyckel kontakta fastighetsservice omgående
 • Säkerställ alltid att dörrar till allmänna utrymmen går igen och anmäl eventuellt fel till fastighetsservice
 • Dörrar får inte ”hållas uppe”, utan ska alltid sättas i öppet läge med knapp på/ovanför dörren om den behöver hållas öppen en kortare tid. Görs inte detta kan dörrmekanismen gå sönder och detta täcks ej av garantin
 • Tillsammans kan vi förhindra inbrott och skadegörelse genom att vara observanta och kontakta styrelsen vid behov.